SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ZA 2014 ROK

Podstawa prawna na podstawie której funkcjonuje Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach:

Placówka działa na podstawie następujących przepisów:

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.
 • Ustawy - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Realizacja zadań statutowych

Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce - Leszczynach realizuje zadania z zakresu:

 • opieki całodobowej i opieki doraźnej,
 • diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,

W Placówce umieszczane są dzieci wymagające szczególnej opieki, mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Przyczyny umieszczenia w placówce są zróżnicowane, począwszy od ubóstwa rodziców, poprzez niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego i problemów dotyczących uzależnienia rodziców naturalnych. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dane ilościowe dotyczące pobytu dzieci w Placówce w 2014 r.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, umieszczenia
w innej formie opieki zastępczej lub odpowiedniej placówce czy też ośrodku.

W 2014r. Placówkę opuściło 20 wychowanków, w tym:

 • 8 wychowanków powróciło do domu rodzinnego,
 • 6 wychowanków usamodzielniło się,
 • 5 wychowanków zostało umieszczonych w rodzinnej formie opieki zastępczej,
 • 1 wychowanka umieszczona w rodzinie adopcyjnej.

Działalność i praca wychowawcza placówki:

Od stycznia 2014r do grudnia 2014r. wychowankowie realizowali obowiązek szkolny w następujących szkołach:

w Czerwionce-Leszczynach

 • Szkoła Podstawowa w Palowicach – 3 wychowanków,
 • Zespół Szkół nr 2, gimnazjum nr 3 w Czerwionce-Leszczynach – 2 wychowanków,
 • Zespół Szkół nr 3, gimnazjum nr 4 w Cezrwionce-Leszczynach – 3 wychowanków,
 • Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa w Czerwionce-Leszczynach – 1 wychowanek, gimnazjum nr 5 – 3 wychowanków,
 • Zespół Szkół nr 5 w Bełku , Szkoła Podstawowa, 1 wychowanek, gimnazjum – 3 wychowanków,
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w czerwionce-Leszczynach – 3 wychowanków,
 • Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach – 8 wychowanków

w Żorach

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 1 wychowanek,

w Rybniku

 • Zespół Szkół ekonomiczno-usługowych – 1 wychowanek,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej – 1 wychowanek,

w Raciborzu

 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących – 1 wychowanek,

w Katowicach

 • Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących – 1 wychowanek,

10 wychowanków realizowało obowiązek szkolny w ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego.

Konsultacje w poradniach specjalistycznych, szpitalach

 • Wszyscy wychowankowie mają dostęp do podstawowej opieki medycznej. Ponadto wychowankowie konsultowani są w miarę potrzeb w poradniach specjalistycznych tj., poradnia zdrowia psychicznego, poradnia ortopedyczna, poradnia stomatologiczna, poradnia dermatologiczna, poradnia neurologiczna, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna.
 • Pobyty w szpitalu zgodnie ze wskazaniami lekarzy pierwszego kontaktu, umieszczenie wychowanków w szpitalach psychiatrycznych bądź zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczo-psychiatrycznych zgodnie ze wskazaniami lekarzy psychiatrów. Umieszczenie w zakładach psychiatrycznych lub pielęgnacyjno-opiekuńczo-psychiatrycznych spowodowane było bezpośrednim zagrożeniem zdrowia własnego wychowanka oraz pozostałych podopiecznych Placówki.
 • Wychowankowie zostali umieszczeni na oddziale psychiatrii na podstawie orzeczenia Sądu.
 • Wychowankowie w miarę potrzeb konsultowani są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach . Wychowankom o obniżonych możliwościach intelektualnych, specyficznych trudnościach w nauce, nieharmonijnym rozwoju poradnia wskazuje dostosowanie wymagań programowych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W razie zaburzonego procesu socjalizacji, na wniosek opiekuna prawnego, Poradnia kieruje do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
 • Wychowankowie uczęszczają na spotkania konsultacyjne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rybniku.

Problemy wychowawcze:

W pracy pedagogicznej z wychowankami spotykamy się z wieloma problemami wychowawczymi.

Trudności wychowawcze wychowanków mają zazwyczaj charakter przewlekły i są wynikiem zaniedbań środowiskowych, a także rodzinnych.

Do najczęstszych problemów w Placówce zalicza się problematykę związaną z przestrzeganiem norm przyjętych w Placówce bądź też zawartych w regulaminie placówki oraz powielanie zachowań społecznie nieakceptowanych. Innymi problemami napotykanymi w pracy z dzieckiem jest negatywizm wobec obowiązku szkolnego, wagary oraz ucieczki z pojedynczych lekcji, brak szacunku dla nauczycieli.
W pracy z dzieckiem spotykamy się również z problemami wychowawczymi na terenie placówki. Problemy te związane są z trudnością przystosowania do nowych warunków życia oraz nawykami wyniesionymi i utrwalonymi w domu rodzinnym. Są to m.in. kradzieże, uzależnienia, stosowanie przemocy wobec słabszych, niszczenia mienia placówki, brak szacunku dla osób dorosłych, nieadekwatne reagowanie na sytuacje trudne.

Kolejnym problemem są krótkotrwałe i długotrwałe ucieczki z placówki.

Wolontariat

Placówka współpracowała z jednym wolontariuszem. Wolontariusz zaangażowany był w pomoc dydaktyczną wychowankom na terenie Placówki, wspomagał pracę wychowawczą na terenie placówki.

Sytuacja prawna

Wszyscy wychowankowie mają uregulowaną sytuację prawną, zostali skierowani do placówki na podstawie postanowień sądu rejonowego w Rybniku, Pszczynie, Żorach lub Wodzisławiu Śląskim.

Praca z rodziną

W trakcie wykonywania czynności służbowych, prowadzono szeroko zakrojoną pracę socjalną z rodzinami wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Pracę socjalną prowadzono w terenie, w domach rodzinnych wychowanków oraz na terenie placówki. Działania obejmowały pomoc w zdobyciu zatrudnienia, uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych, pozyskaniu mieszkania. Skupiono się również na aktywizowaniu rodziców wychowanków do podejmowania nowych wyzwań, kursów, brania udziału w projektach unijnych z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w stażach proponowanych przez Urząd Pracy. Pomagano rodzinom w trudnej sytuacji finansowej w uzyskaniu zasiłków z pomocy społecznej, aby mogły starać się o urlopowanie swoich dzieci. Prowadzono intensywne działania w celu możliwie szybkiego zawiązania rodzin zastępczych, i skrócenia do minimum pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Towarzyszono również w tworzeniu i składaniu wniosków mieszkaniowych, odwołań, pism urzędowych i sądowych, wniosków o urlopowanie dzieci, wnioskówo powrót dzieci pod pieczę rodziców itp. Ponadto uczono rodziców samodzielnego tworzenia i pisania korespondencji urzędowej. W ramach warsztatów szkolono rodziców w zakresie tworzenia profesjonalnego CV oraz odbywania efektywnej rozmowy o pracę. Praca socjalna obejmowała również szeroko rozbudowaną współpracę z urzędami, sądami, policją, szkołami , Ośrodkami Pomocy Społecznej. Powiatowymi Centrami Pomocy Społecznej, Urzędami Pracy, Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pracownik socjalny z ramienia placówki, brał również czynny udział w sądowych rozprawach opiekuńczych. Przygotowywano dokumentację dla sądu w formie pism, zaświadczeń oraz zdjęć. W ramach urlopowań długoterminowych, tworzono i realizowano plany pracy z rodziną w domach rodzinnych wychowanków. Metodą niezapowiedzianych wizyt, monitorowano warunki bytowe i funkcjonowanie rodzin, podczas wypisów dzieci do domów rodzinnych. Współpracowano z pedagogiem, psychologiem i wychowawcami placówki, w zakresie opracowania indywidualnych planów pracy z wychowankami i ich rodzinami.

Do sukcesów w pracy z rodziną zalicza się podniesienie kompetencji społecznych rodzin i ich usamodzielnienie w stopniu, który pozwolił wrócić kilkorgu dzieciom do domów rodzinnych; umieszczenie kilku dzieci w rodzinach zastępczych, co skróciło do minimum pobyt dzieci w placówce.

Ogromnym sukcesem i ukoronowaniem długotrwałej i żmudnej pracy, było wprowadzenie jednej z rodzin do nowego mieszkania, co z kolei daje szansę niepełnosprawnemu dziecku na powrót pod pieczę matki.

Sukcesem jest również dobrze funkcjonująca współpraca z wychowawcami w obu mieszkaniach rodzinkowych w Czuchowie i Palowicach, co pozwala jednocześnie załatwić kilka spraw na raz, ograniczając koszty transportu i czas ich załatwienia do niezbędnego minimum.

Udział w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych

Wszyscy wychowankowie objęci są wsparciem pedagoga na terenie placówki. Zgodnie z zleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, na terenie szkół dzieci objęte są zajęciami wyrównawczymi.

Wszyscy wychowankowie objęci są wsparciem psychologa na terenie placówki. W miarę potrzeb uczestniczą w zajęciach indywidualnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji osobistych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W miarę potrzeb dzieci kierowane są na zajęcia terapeutyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wychowankowie placówki uczestniczą w zajęciach sportowych, takich jak, turniej unihokeja, piłki nożnej.

Zrealizowano również projekt EKO-RODZINA, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej wychowanków Placówki głównie poprzez wdrażanie i rozwój wiedzy o ekologii w życiu codziennym. Wydatki na ten cel wyniosły 25.000,-zł w ramach, których m.in. została zakupiona odzież zimowa dla wychowanków, zorganizowana wycieczkę do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART” w Knurowie, żeby wychowankowie mogli zobaczyć, co dzieje się ze śmieciami jakie wytwarzamy.

Wychowankowie spotkali się również z pracownikami Nadleśnictwa Kobiór, żeby dokarmiać zwierzęta zimą oraz przygotowali karmniki dla ptaków, które zostały umieszczone we wskazanych miejscach przez pracowników nadleśnictwa.

Współpraca z instytucjami i organizacjami

W ramach swojej działalności placówka współpracowała z następującymi instytucjami i organizacjami:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 • Sądy Rejonowe ze względu na miejscowość zamieszkania opiekunów prawnych, kuratorzy zawodowi i społeczni.
 • Policja.
 • Ośrodki Pomocy Społecznej.
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne zależnie od miejscowości w jakiej dziecko uczęszcza do szkoły.
 • Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze.
 • Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne.
 • Szkoły

Wycieczki organizowane przez PPOW

 • Wyjazd na zajęcia szkółki wspinaczkowej.
 • Kilkakrotne wyjazdy do teatru i kina.
 • Kulig.
 • Kręgielnia, wyjazd na lodowisko, do aqua parku.
 • Koncerty.
 • Wycieczka do Cieszyna, paintball.
 • Profesjonalne treningi piłki nożnej.
 • Wycieczka do wesołego Miasteczka.
 • Wyjazd na mistrzostwa Polskich Domów Dziecka w piłce nożnej halowej.
 • Wyjazd na kolonie do Danii.
 • Wycieczka do śląskiego ogrodu botanicznego.
 • Wieliczka.
 • Obóz w Wapienicy.
 • Wycieczka do miasteczka Westernowego Twinpigs.
 • Wyjazd na Mistrzostwa w unihokeju – Warszawa.
 • Wyjazd do ENERGYLANDII – rodzinnego parku rozrywki w Zatorze.

Ponadto za dobre sprawowanie wychowanków w dniu 29 września 2014r. Placówkę odwiedził zespół „FEEL” z Piotrem Kupichą na czele. Wcześniej w progach Placówki gościli między innymi: Kabaret Młodych Panów, Peja czy WSRH (Wyższa Szkoła Robienia Hałasu). Natomiast w sobotę 06.12.2014 roku zaprzyjaźnieni motocykliści odwiedzili Powiatową Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą - mieszkanie rodzinkowe w Czuchowie. Zaprosiliśmy naszych „Hanysów” na kawę i ciastko, a w trakcie spotkania panowie opowiadali o swoich trasach i swoich przygodach w grupie „Hanys Riders” .

Finansowanie placówki i wykonanie budżetu

Przyznane środki budżetowe w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach przez Starostwo Powiatowe w Rybniku w roku 2014 wyniosły z ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków 1.144.697,99 zł.

Wykonane wydatki były zaplanowane i wydawane zgodnie z przyjętym planem i przedkładanymi sprawozdaniami finansowymi do Starostwa Powiatowego w Rybniku, Wydział Finansowo-Budżetowy.

 1. Wyżywienie wychowanków w roku 2014 r. wyniosło 57.105,96 zł.
 2. Wydatki w kwocie 25.000,- zł. przeznaczone zostały na zakup odzieży dla wychowanków, tj. odzieży sezonowej, butów, kurtek na zimę, bieliznę i wyposażenie (w tym aparaty fotograficzne).
 3. Zakup podręczników do szkół wyniósł 6.957,22 zł.
 4. Kwota 39.311,56 zł . została przeznaczona na zakup artykułów przemysłowych (farby, kleje, artykuły sanitarne), artykuły szkolne i biurowe, środki czystości oraz paliwo.
 5. Wynagrodzenie pracowników wraz z ze składkami ZUS oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 826.277,95 zł.
 6. Placówka otrzymała od sponsorów kwotę 1.200 zł.,za którą został sfinansowany wypoczynek letni wychowanków, w tym 250,-zł zostało przeznaczone na specjalistyczne badania dla wychowanki.
 7. Na sumę 64.237,28 zł . wyniosły opłaty za internaty, dojazdy wychowanków do internatów, opłata pobytu wychowanka w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice opłaty za pobyt w MOS, wypoczynek letni dla wychowanków oraz usługi świadczone na rzecz Placówki.
 8. Szkolenia pracowników na kwotę 1.184,-zł.
 9. Kwota 4.195,- zł. to ryczałt samochodowy oraz delegacje służbowe. Delegacje dla pracowników dotyczyły dojazdów na szkolenia, do lekarzy z dziećmi, do sądów, do domów rodzinnych na wywiady środowiskowe, a także do szkół.
 10. Kwota 2.492,-zł przeznaczona była na badania okresowe pracowników oraz wychowanków.
 11. Kwota 17.776,36 zł. to fundusz socjalny dla pracowników. Fundusz socjalny zagospodarowany został dla pracowników zgodnie z przyjętym Regulaminem.
 12. Na zakup lekarstw dla wychowanków została przeznaczona kwota 8.722,79 zł.
 13. Opłaty za energię elektryczną , energie cieplną, wodę oraz gaz do samochodu służbowego wyniosły 42.360,58 zł.

Z przedstawionych analiz przyznanych środków budżetowych wynika, że pokryły one wszystkie niezbędne potrzeby naszych wychowanków.

Remonty w 2014r.

W 2014 r. w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach były prowadzone następujące remonty:

 • Malowanie kuchni
 • Malowanie holu i korytarzy,
 • Malowanie gabinetu dyrektora,
 • Malowanie łazienek i ubikacji.

Przewidywane potrzeby Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach na 2015 r.

 1. Pomalowanie pokoi dzieci,
 2. Pomalowanie jadalni,
 3. Pomalowanie salonów,
 4. Wymiana brodzików w łazienkach,
 5. Wymiana paneli prysznicowych,
 6. Zakup mebli kuchennych,
 7. Zakup stołu i krzeseł,
 8. Zakup szaf metalowych.