Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Sprawozdania z działalności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ZA 2014 ROK

Podstawa prawna na podstawie której funkcjonuje Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach:

Placówka działa na podstawie następujących przepisów:

  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
  • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.
  • Ustawy - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Realizacja zadań statutowych

Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce - Leszczynach realizuje zadania z zakresu:

  • opieki całodobowej i opieki doraźnej,
  • diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,

W Placówce umieszczane są dzieci wymagające szczególnej opieki, mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Przyczyny umieszczenia w placówce są zróżnicowane, począwszy od ubóstwa rodziców, poprzez niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego i problemów dotyczących uzależnienia rodziców naturalnych. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Czytaj więcej: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH...