Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Klauzula informacyjna


Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ((Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym RODO informuję, że:


1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Dyrektora
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej jest Monika Konieczny, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (32) 723 14 01
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e; art. 9 ust. 2 lit. b, c i h oraz art. 10 RODO oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz sprostowania
7. Powiatowa Placówka-Opiekuńczo Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach nie stosuje zautomatyzowanych technik przetwarzania danych – profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa
8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosków bez rozpatrzenia.

Informacje nieudostępnione

 1. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 782 ) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Natomiast, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  1. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym powyżej podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
 3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonymi w wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot, nie umożliwiają mu udostępnienia informacji w sposób i w formie wskazanymi w wniosku.
  1. Podmiot udostępniający informację publiczną, zastrzega sobie, iż wszelkie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, będą pobierane od wnioskodawcy. Podmiot udostępniający informację w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
  2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych w wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Zasady przyjmowanie dzieci do placówki

Skierowanie dziecka do placówki:
Kierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy powinno nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w takiej placówce niepublicznej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka na pobyt krótkotrwały bez skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić na prośbę dziecka, na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

O skierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej centrum pomocy powiadamia sąd, który wydał orzeczenie o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Przyjmowanie dzieci do placówek odbywa się przez całą dobę.

Dziecko może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę, do uzyskania pełnoletności lub po uzyskaniu pełnoletności do ukończenia 25 roku życia jeżeli uczy się w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkołach wymienionych powyżej i na kursach jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia.

Zdecydowaną większość wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej stanowią „sieroty społeczne", których sytuacja prawna i rodzinna jest bardzo trudna. Dzieci te wymagają zajęć socjalizujących, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych a nawet resocjalizujących i terapeutycznych, które rekompensują brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowują do życia społecznego.
Placówka współpracuje z organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającym w środowisku rodzinnym wychowanków, ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie i szkołami, do których uczęszczali wychowankowie przed umieszczeniem ich w placówce, z parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę placówki.

Zasady umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo–wychowawczej:
Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Dziecko kieruje się do Placówki po zasięgnięciu opinii Dyrektora Placówki Powiat wydaje skierowanie do placówki w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Przy kierowaniu dziecka do placówki przekazuje się dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce;
 • dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;
 • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
 • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.