Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Uchwała Nr 41/VI/15 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 595 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala

§ 1.

Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 62/ X/07 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 41 / VI / 15 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 marca 2015r.

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach, zwany dalej „Regulaminem" określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jej skład.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach,
 2. Placówce – należy przez to rozumieć Powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Czerwionce-Leszczynach typu socjalizacyjnego.

§ 3

 1. Placówka działa na podstawie:
  1. właściwych przepisów prawa dla jednostek budżetowych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  2. Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Rybnickiego,
  3. niniejszego Regulaminu.
 2. Pełna nazwa Placówki brzmi: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach.
 3. Siedziba Placówki znajduje się w Czerwionce-Leszczynach, ul.3-go Maja 42.
 4. W skład Placówki wchodzą:
  • Mieszkanie rodzinkowe - Palowice, ul. Szeroka 2A,
  • Mieszkanie rodzinkowe - Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 85.
 5. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze socjalizacyjnym.
 6. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Rybnickiego.

§ 4

 1. Organem prowadzącym Placówkę jest Powiat Rybnicki.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Placówce sprawuje Wojewoda.

§ 5

Regulamin określa organizację, zadania oraz zakres opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizowane przez Placówkę.

Rozdział II
Podstawowe zasady organizacji Placówki

§ 6

Funkcjonowanie Placówki opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 7

 1. Działalnością Placówki kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektora Placówki zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Rybnickiego.
 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Rybnicki.
 4. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Rybnickiego.
 5. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Starosta Rybnicki.
 6. Organizację pracy w Placówce, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy.
 7. Podczas nieobecności Dyrektora prawo do podpisywania dokumentów posiada upoważniony pisemnie pracownik Placówki.

§ 8

Do kompetencji Dyrektora Placówki należy w szczególności:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Placówki, wykonywanie uprawnień pracodawcyi zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Placówce;
 3. Prowadzenie polityki kadrowej Placówki;
 4. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Placówce;
 5. Planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi Placówki na podstawie upoważnienia;
 6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością finansowo - księgową Placówki;
 7. Planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy Placówki oraz koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez Placówkę;
 8. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz bieżącej oceny jej funkcjonowania;
 9. Współdziałanie z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, służbą zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi, Policją, sądami, prokuraturą i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań Placówki;

Rozdział III
Struktura organizacyjna Placówki

§ 9

W Placówce tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Administracyjny – A;
 2. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy – OW;

§ 10

 1. Działem Opiekuńczo- Wychowawczym Placówki kieruje – starszy wychowawca – koordynator.
 2. Działalnością Działu Administracyjnego kieruje Główny Księgowy.
 3. Pracownicy wymienieni w ust. 1 i 2 odpowiadają przed Dyrektorem za organizację wewnętrzną oraz skuteczność działania podległych działów organizacyjnych.
 4. Szczegółową strukturę organizacyjną Placówki z podziałem na komórki organizacyjne określa schemat organizacyjny Placówki, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

§ 11

W działach organizacyjnych tworzy się następujące stanowiska pracy:

 1. Dział Administracyjny
  1. główny księgowy,
  2. sekretarka.
 2. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy
  1. koordynator,
  2. wychowawca,
  3. psycholog,
  4. pedagog,
  5. pracownik socjalny.

§ 12

 1. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają szczegółowe zakresy czynności.
 2. Szczegółowy wykaz stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz wynagrodzeń określa Regulamin Wynagradzania.

Rozdział IV
Zakres zadań komórek organizacyjnych Placówki

§ 13

 1. Do zadań poszczególnych działów organizacyjnych należy:
  1. Dział administracyjny:
   • Główny księgowy
    Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:
   1. Kierowanie Działem Administracyjnym;
   2. Prowadzenia rachunkowości jednostki, w tym:
    • Bieżąca rejestracja operacji finansowych,
    • Ewidencja operacji związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
    • Rejestracja dochodów budżetowych,
    • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego placówki;
   3. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym:
    • Realizacja przelewów oraz wypłat gotówkowych w kasie,
    • Odprowadzanie dochodów budżetowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego
   4. Dokonywania wstępnej kontroli:
    • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
    • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
   5. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń;
   6. Rozliczanie zużycia paliwa do samochodu służbowego;
   7. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydatkowaniem środków budżetowych oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
   8. Kontrola wewnętrzna wykorzystania funduszu płac;
   9. Kontrola wewnętrzna prawidłowości naliczeń funduszu płac;
   10. Kontrola wewnętrzna magazynów i kasy;
   11. Sporządzanie sprawozdań budżetowych;
   12. Opracowywanie okresowych analiz, ocen i prognoz realizacji budżetu;
   13. Sporządzanie planów budżetowych i ich zmian;
   14. Przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących gospodarki finansowej;
   15. Nadzór nad pracami inwentaryzacyjnymi w Placówce;
   16. Wykonywanie innych plac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności od potrzeb;
   • Sekretarka
    Do zadań sekretarki należy w szczególności:
   1. Prowadzenie kancelarii ogólnej oraz archiwum;
   2. Pełnienie obowiązków kasjera i prowadzenie związanej z tym dokumentacji. raporty kasowe, rozliczenia zaliczek;
   3. Redagowanie pism;
   4. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
   5. Przygotowywanie projektów regulaminów, instrukcji i zarządzeń oraz sprawozdań jednostki;
   6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
   7. Gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi;
   8. Zaopatrzenie materiałowo – techniczne;
   9. Prowadzenie spraw kadrowych;
   10. Obsługa urządzeń biurowych;
   11. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   12. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych;
   13. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy;
   14. Przygotowywanie projektów umów cywilnych oraz prowadzenie ich rejestru;
   15. Prowadzenie księgi meldunkowej oraz księgi ewidencyjnej wychowanków;
   16. Wykonywanie innych plac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności od potrzeb.
  2. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy:
   • Starszy wychowawca - Koordynator:
    Do zadań starszego wychowawcy – koordynatora należy w szczególności:
   1. kierowanie Działem Opiekuńczo-Wychowawczym;
   2. pobieranie i rozliczanie pobranych zaliczek realizowanych przez Placówkę;
   3. odpowiedzialność za zaopatrzenie Placówki (mieszkań rodzinkowych);
   4. koordynowanie codziennej pracy oraz jej funkcjonowanie;
   5. odpowiedzialność za stan i poziom pracy wychowawczej grupy;
   6. opracowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z wykonania zadań;
   7. nadzór nad funkcjonowaniem Placówki (mieszkań rodzinkowych) i realizacją planu pomocy dziecku;
   8. współdziałanie z rodzicami, opiekunami prawnymi i rodzinami zaprzyjaźnionymi;
   9. kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawców;
   10. dokonywanie kontroli pomieszczeń na terenie Placówki (mieszkań rodzinkowych) i informowanie Dyrektora o potrzebach wynikających z funkcjonowania jednostki;
   11. współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami;
   12. sporządzanie w dni wolne od zajęć szkolnych oraz w okresie wakacyjnym imiennej listy wychowanków, za których odpowiadają wychowawcy podczas dyżuru;
   13. odpowiedzialność za powierzone mienie na terenie Placówki (mieszkań rodzinkowych).
   14. koordynowanie spotkań, uroczystości oraz wyjazdów.
   • Wychowawcy:
    Do zadań wychowawców należy w szczególności:
   1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi, zapewnienie im bezpieczeństwa.
   2. Organizowanie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem;
   3. Wdrażanie wychowanków do higienicznego trybu życia oraz samodzielnego funkcjonowania;
   4. Organizowanie czasu wolnego i nauki, w tym uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych;
   5. Opracowanie i realizacja indywidualnego planu pracy z wychowankiem;
   6. Przygotowanie dzieci do samodzielnego życia;
   7. Wyposażenie wychowanków w odzież i przybory szkolne oraz inne niezbędne przedmioty osobistego użytku;
   8. Współpraca z psychologiem i pedagogiem w podejmowaniu działań rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia w społeczeństwie;
   9. Współpraca z rodziną dziecka oraz rodzinami zaprzyjaźnionymi;
   10. Współpraca w zakresie opieki i wychowania ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi;
   11. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecka oraz dokumentacji grupy;
   12. Uczestniczenie w naradach i posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka;
   13. Sprawozdawczość z pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.
  3. Specjaliści:
   • pracownik socjalny:
    Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
   1. praca socjalna,
   2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń - rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka,
   3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych dzieciom przebywającym w Placówce i ich rodzinom,
   4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
   5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dzieci i ich rodzin,
   6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych występujących w rodzinach wychowanków Placówki,
   7. przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu Placówki poprzez opracowywanie programu usamodzielniania,
   8. praca z rodziną dziecka,
   9. inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej dziecka i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny.
   • psycholog i pedagog:
    Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności:
   1. przygotowanie diagnozy psychofizycznej dziecka,
   2. prowadzenie zajęć specjalistycznych,
   3. sporządzanie kart udziału w zajęciach specjalistycznych,
   4. prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywających w Placówce,
   5. sporządzanie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,
   6. utrzymywanie kontaktu z pedagogami szkolnymi, wychowawcami dzieci, kuratorami sądowymi,
   7. uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
   8. współpraca z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami.

2. Zadania innych zatrudnionych specjalistów określa Dyrektor Placówki dostosowując do indywidualnych potrzeb wychowanków Placówki.
3. Działalność Placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy.

Rozdział V
Wychowankowie

§ 14

Prawa i obowiązki wychowanków Placówki.

 1. Prawa wychowanka do:
  1. wszechstronnego rozwoju zgodnie z Kartą Praw Dziecka;
  2. opieki wychowawczej;
  3. ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;
  4. wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących;
  5. swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia w Placówce, a także światopoglądowych i religijnych;
  6. uznania i poszanowania osobistych przekonań religijnych;
  7. życzliwego traktowania przez wychowawców oraz innych pracowników Placówki;
  8. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w trakcie procesu dydaktycznego i wychowawczego;
  9. systematycznej, jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania;
  10. dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile są takie wskazania dla dziecka;
  11. zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
  12. utrzymania osobistych kontaktów z rodzicami i osobami bliskimi,
  13. samodzielnych wypisów - po ukończeniu trzynastego roku życia oraz po uzyskaniu zgody wychowawcy,

§ 15

 1. Obowiązki wychowanka :
  1. przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie Placówki;
  2. uznawanie godności i podmiotowości innych osób;
  3. dbałość o życie, zdrowie, higienę oraz rozwój własny, kolegów i koleżanek;
  4. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce;
  5. systematyczne uczęszczanie na wszystkie zajęcia szkolne, a w razie nieobecności dostarczenie usprawiedliwienia;
  6. zwracanie się z szacunkiem do innych;
  7. przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego;
  8. świadome i rzetelne wykonywanie poleceń i zarządzeń Dyrektora, wychowawców i innych pracowników Placówki;
  9. zabieranie ze sobą legitymacji szkolnej przy opuszczaniu Placówki;
  10. punktualny powrót do Placówki;
  11. dbanie o sprzęt, wyposażenie, urządzenia, czystość i porządek pomieszczeń oraz terenu wokół Placówki;
  12. poszanowanie podręczników, pomocy szkolnych i sprzętu;
  13. sumienne wykonywanie prac z zakresu samoobsługi;
  14. nienaganne zachowanie w miejscach publicznych;

§ 16

 1. Wychowankowie mają prawo do odwiedzin ze strony rodziny oraz osób znaczących dla dziecka.
 2. W dni nauki szkolnej odwiedziny odbywają się w godzinach od 16.00 do 18.00, a w dni wolne od godziny 14.00 do 18.00.
 3. Wychowawca może wyrazić zgodę na odwiedziny w innym terminie niż wskazany w ust. 2

Rozdział VI
Organizacja działalności kontroli

§ 17

 1. Kontrola jako integralny element nadzoru obejmuje wszystkie czynności, których celem jest ocena prawidłowości działania, sposobu realizacji zaplanowanych zadań pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz usuniecie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.
 2. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli odpowiadają:
  1. Dyrektor – w odniesieniu do całokształtu działalności Placówki,
  2. Główny Księgowy – w zakresie realizacji budżetu Placówki.

Rozdział VII
Przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków

§ 18

 1. Dyrektor Placówki przyjmuje w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00.
 2. W placówce jest prowadzony rejestr skarg i wniosków.
 3. Skargi, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego winny być załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni, natomiast pozostałe w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 4. Nadzór nad organizacją przyjmowania i załatwiania spraw obywateli, skarg i wniosków sprawuje Dyrektor.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 21

Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Placówki dokonywane będą w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1- STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

  Dyrektor
 Dział Administracyjny  Dział Opiekuńczo-Wychowawczy

Główny księgowy

Sekretarka

Koordynatorzy

Wychowawcy

Psycholog

Pedagog

Pracownik socjalny

Attachments:
Download this file (41_VI_15.pdf)41_VI_15.pdf[ ]Barbara Gorzawska-Leszczyńska616 kB585 Downloads2015-03-31 20:06