Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

UCHWAŁA NR 95/XII/15 ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

 

Na podstawie przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 595 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala

§ 1.

Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 41/ VI/ 15 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały Nr 95/XII / 2015 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 lipca 2015r.

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jej skład.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach,

2) Placówce – należy przez to rozumieć Powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Czerwionce-Leszczynach typu socjalizacyjnego.

§ 3

 1. Placówka działa na podstawie:
  1. właściwych przepisów prawa dla jednostek budżetowych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  2. Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Rybnickiego,
  3. niniejszego Regulaminu.
 1. Pełna nazwa Placówki brzmi:

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach.

 1. Siedziba Placówki znajduje się w Czerwionce-Leszczynach, ul.3-go Maja 42.
 2. W skład Placówki wchodzą:

• Mieszkanie rodzinkowe - Palowice, ul. Szeroka 2A,

• Mieszkanie rodzinkowe - Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 85.

 1. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.
 2. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Rybnickiego.

§ 4

1. Organem prowadzącym Placówkę jest Powiat Rybnicki.

2. Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Placówce sprawuje Wojewoda.

§ 5

Regulamin określa organizację, zadania oraz zakres opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizowane przez Placówkę.

Rozdział II

Podstawowe zasady organizacji Placówki

§ 6

Funkcjonowanie Placówki opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 7

  1. Działalnością Placówki kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
  2. Dyrektora Placówki zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Rybnickiego.
  3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Rybnicki.
  4. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Rybnickiego.
  5. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Starosta Rybnicki.
  6. Organizację pracy w Placówce, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy.
  7. Podczas nieobecności Dyrektora prawo do podpisywania dokumentów posiada upoważniony pisemnie pracownik Placówki.

  § 8

  Do kompetencji Dyrektora Placówki należy w szczególności:

  1. Kierowanie całokształtem działalności Placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Placówki, wykonywanie uprawnień pracodawcy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Placówce;
  3. Prowadzenie polityki kadrowej Placówki;
  4. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Placówce;
  5. Planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi Placówki na podstawie upoważnienia;
  6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością finansowo - księgową Placówki;
  7. Planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy Placówki oraz koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez Placówkę;
  8. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz bieżącej oceny jej funkcjonowania;
  9. Współdziałanie z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, służbą zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi, Policją, sądami, prokuraturą i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań Placówki;

  Rozdział III

  Struktura organizacyjna Placówki

  § 9

  W Placówce tworzy się następujące komórki organizacyjne:

  1. Dział Administracyjny – A;
  2. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy – OW;

  § 10

  1. Działem Opiekuńczo- Wychowawczym Placówki kierują – starsi wychowawcy – koordynatorzy.
  2. Działalnością Działu Administracyjnego kieruje Główny Księgowy.
  3. Pracownicy wymienieni w ust. 1 i 2 odpowiadają przed Dyrektorem za organizację wewnętrzną oraz skuteczność działania podległych działów organizacyjnych.
  4. Szczegółową strukturę organizacyjną Placówki z podziałem na komórki organizacyjne określa schemat organizacyjny Placówki, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

  § 11

  W działach organizacyjnych tworzy się następujące stanowiska pracy:

  1) Dział Administracyjny

  a) główny księgowy,

  b) sekretarka.

  2)Dział Opiekuńczo-Wychowawczy

  a) starszy wychowawca - koordynator,

  b) wychowawca

  c) psycholog,

  d) pedagog,

  § 12

  1. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają szczegółowe zakresy czynności.
  2. Szczegółowy wykaz stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz wynagrodzeń określa Regulamin Wynagradzania.

  Rozdział IV

  Zakres zadań komórek organizacyjnych Placówki

  § 13

  1. Do zadań poszczególnych działów organizacyjnych należy:
  1. Dział administracyjny:

  Główny księgowy

  Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

  1. Kierowanie Działem Administracyjnym;
  2. Prowadzenia rachunkowości jednostki, w tym:
  • Bieżąca ewidencja operacji finansowych,
  • Ewidencja operacji związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego placówki;
  1. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym:
  • Realizacja przelewów,
  • Odprowadzanie dochodów budżetowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  1. Dokonywania wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  1. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, ich pochodnych i innych należności, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie składek ZUS, sporządzanie związanych z tym deklaracji;
  2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydatkowaniem środków budżetowych oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
  3. Kontrola wewnętrzna kasy;
  4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
  5. Opracowywanie okresowych analiz, ocen i prognoz realizacji budżetu;
  6. Sporządzanie planów finansowych i ich zmian;
  7. Przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących gospodarki finansowej;
  8. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności od potrzeb.

  Sekretarka

  Do zadań sekretarki należy w szczególności:

  1. Prowadzenie kancelarii ogólnej oraz archiwum;
  2. Pełnienie obowiązków kasjera i prowadzenie związanej z tym dokumentacji;
  3. Redagowanie pism;
  4. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
  5. Przygotowywanie projektów regulaminów, instrukcji i zarządzeń oraz sprawozdań jednostki;
  6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
  7. Gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi;
  8. Zaopatrzenie materiałowo – techniczne;
  9. Prowadzenie spraw kadrowych;
  10. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych;
  11. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy;
  12. Przygotowywanie projektów umów cywilnych oraz prowadzenie ich rejestru;
  13. Prowadzenie księgi meldunkowej oraz księgi ewidencyjnej wychowanków;
  14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności
   od potrzeb.

  II. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy:

  Starszy wychowawca - Koordynator:

  Do zadań starszego wychowawcy – koordynatora poza zadaniami wychowawcy należy
  w szczególności:

  1) kierowanie Działem Opiekuńczo-Wychowawczym;

  2) pobieranie i rozliczanie pobranych zaliczek na potrzeby Placówki;
  3) odpowiedzialność za zaopatrzenie Placówki (mieszkań rodzinkowych) w artykuły i środki niezbędne do bieżącego funkcjonowania;

  4) koordynowanie codziennej pracy wychowawców oraz funkcjonowania mieszkań;

  5) opracowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z wykonania zadań;

  6) nadzór nad funkcjonowaniem Placówki (mieszkań rodzinkowych) i realizacją planu pomocy dziecku;

  7) współdziałanie z rodzicami, opiekunami prawnymi i rodzinami zaprzyjaźnionymi;

  8) kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawców;

  9) dokonywanie kontroli pomieszczeń na terenie Placówki (mieszkań rodzinkowych) i informowanie Dyrektora o potrzebach wynikających z funkcjonowania jednostki;

  10) współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami;

  11) odpowiedzialność za powierzone mienie na terenie Placówki (mieszkań rodzinkowych;

  12)koordynowanie spotkań, uroczystości oraz wyjazdów;

  13) gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi;

  14) sporządzanie sprawozdań zleconych przez Dyrektora;

  15) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności od potrzeb.

  Wychowawcy:

  Do zadań wychowawców należy w szczególności:

  1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi, zapewnienie im bezpieczeństwa.
  2. Organizowanie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem;
  3. Wdrażanie wychowanków do higienicznego trybu życia oraz samodzielnego funkcjonowania;
  4. Organizowanie czasu wolnego i nauki, w tym uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych;
  5. Opracowanie i realizacja indywidualnego planu pracy z wychowankiem;
  6. Przygotowanie dzieci do samodzielnego życia;
  7. Wyposażenie wychowanków w odzież i przybory szkolne oraz inne niezbędne przedmioty osobistego użytku;
  8. Współpraca z psychologiem i pedagogiem w podejmowaniu działań rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia w społeczeństwie;
  9. Znajomość sytuacji rodzinnej i prawnej dziecka, współpraca i stały kontakt z rodziną dziecka oraz rodzinami zaprzyjaźnionymi;
  10. Współpraca w zakresie opieki i wychowania ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi;
  11. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej , a zwłaszcza:

  - indywidualnych planów pracy z dzieckiem,

  - kart pobytu dziecka w Placówce,

  - dokumentacji grupy;

  1. Uczestniczenie w naradach i posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka;
  2. Sprawozdawczość z pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej;
  3. Inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej dziecka i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny;
  4. Systematyczny kontakt z nauczycielami szkół, wychowawcami klas, kierownikami warsztatów szkolnych, opiekunami praktyk powierzonych wychowanków. Analiza wyników nauczania, wychowania, frekwencji w szkole i na praktykach zawodowych;
  5. Pełna odpowiedzialność za sumienną realizację pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej;
  6. Dokonywanie analizy semestralnej i całorocznej pracy pedagogicznej oraz z zakresu prowadzonego koła zainteresowań. Przedstawienie Dyrektorowi wniosków i propozycji mających na celu usprawnienie działalności Placówki. Likwidowanie zaistniałych uchybień, naruszeń, nieprawidłowości i ich przyczyn;
  7. W przypadku samowolnego opuszczenia Placówki przez wychowanka, wychowawca pełniący dyżur zgłasza fakt Policji;
  8. O powrocie wychowanka wychowawca zawiadamia wszystkie właściwe instytucje;
  9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności od potrzeb.

  Psycholog i pedagog:

  1. Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności:

  1) przygotowanie diagnozy psychofizycznej dziecka,

  2) prowadzenie zajęć specjalistycznych,

  3) sporządzanie kart udziału w zajęciach specjalistycznych,

  4) prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywających w Placówce,

  5) sporządzanie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,

  6) utrzymywanie kontaktu z pedagogami szkolnymi, wychowawcami dzieci, kuratorami sądowymi,

  7) uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

  8) współpraca z rodziną dziecka, z osobami  biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami,

  9) pomoc wychowawcom w profilaktyce trudności wychowawczych i zaburzeń w zachowaniu poprzez indywidualne i grupowe spotkania z wychowankami ( pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, informacje dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego zaspokajania potrzeb),

  10) sporządzanie sprawozdań zleconych przez Dyrektora,

  11) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności od potrzeb.

  Rozdział V

  Wychowankowie

  § 14

  Prawa i obowiązki wychowanków Placówki.

  1. Prawa wychowanka do:

  1) wszechstronnego rozwoju zgodnie z Kartą Praw Dziecka;

  2) opieki wychowawczej;

  3) ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;

  4) wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących;

  5) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia w Placówce, a także światopoglądowych i religijnych;

  6) uznania i poszanowania osobistych przekonań religijnych;

  7) życzliwego traktowania przez wychowawców oraz innych pracowników Placówki;

  8) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w trakcie procesu dydaktycznego i wychowawczego;

  9) systematycznej, jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania;

  10) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile są takie wskazania dla dziecka;

  11) zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;

  12) utrzymania osobistych kontaktów z rodzicami i osobami bliskimi,

  13) samodzielnych wypisów - po ukończeniu trzynastego roku życia oraz po uzyskaniu zgody wychowawcy,

  § 15

  2. Obowiązki wychowanka :

  1) przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie Placówki;

  2) uznawanie godności i podmiotowości innych osób;

  3) dbałość o życie, zdrowie, higienę oraz rozwój własny, kolegów i koleżanek;

  4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce;

  5) systematyczne uczęszczanie na wszystkie zajęcia szkolne, a w razie nieobecności dostarczenie usprawiedliwienia;

  6) zwracanie się z szacunkiem do innych;

  7) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego;

  8) świadome i rzetelne wykonywanie poleceń i zarządzeń Dyrektora, wychowawców
  i innych pracowników Placówki;

  9) zabieranie ze sobą legitymacji szkolnej przy opuszczaniu Placówki;

  10) punktualny powrót do Placówki;

  11) dbanie o sprzęt, wyposażenie, urządzenia, czystość i porządek pomieszczeń oraz terenu wokół Placówki;

  12) poszanowanie podręczników, pomocy szkolnych i sprzętu;

  13) sumienne wykonywanie prac z zakresu samoobsługi;

  14) nienaganne zachowanie w miejscach publicznych;

  § 16

  1. Wychowankowie mają prawo do odwiedzin ze strony rodziny oraz osób znaczących dla dziecka.
  2. W dni nauki szkolnej odwiedziny odbywają się w godzinach od 16.00 do 18.00, a w dni wolne od godziny 14.00 do 18.00.
  3. Wychowawca może wyrazić zgodę na odwiedziny w innym terminie niż wskazany
   w ust. 2

  .

  Rozdział VI

  Organizacja działalności kontroli

  § 17

  1. Kontrola jako integralny element nadzoru obejmuje wszystkie czynności, których celem jest ocena prawidłowości działania, sposobu realizacji zaplanowanych zadań pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz usuniecie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.

  2. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli odpowiadają:

  a) Dyrektor – w odniesieniu do całokształtu działalności Placówki,

  b) Główny Księgowy – w zakresie realizacji budżetu Placówki.

  Rozdział VII

  Przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków

  § 18

  1. Dyrektor Placówki przyjmuje w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00.
  2. W placówce jest prowadzony rejestr skarg i wniosków.
  3. Skargi, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego winny być załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni, natomiast pozostałe w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
  4. Nadzór nad organizacją przyjmowania i załatwiania spraw obywateli, skarg i wniosków sprawuje Dyrektor.

  Rozdział IX

  Postanowienia końcowe

  § 21

  Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Placówki dokonywane będą w trybie właściwym dla jego ustalenia.

  ZAŁĄCZNIK NR 1- STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  ZAŁĄCZNIK NR 1- STRUKTURA ORGANIZACYJNA

    Dyrektor
   Dział Administracyjny  Dział Opiekuńczo-Wychowawczy

  Główny księgowy

  Sekretarka

  Starszy Wychowawca - Koordynatorzy

  Wychowawcy

  Psycholog

  Pedagog

  Attachments:
  Download this file (95_XII_15.pdf)95_XII_15.pdf[ ]Barbara Gorzawska-Leszczyńska551 kB1111 Downloads2015-08-22 18:17

  Uchwała Nr 41/VI/15 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

  Na podstawie przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 595 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala

  § 1.

  Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

  § 3.

  Traci moc Uchwała Nr 62/ X/07 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Czytaj więcej: Uchwała Nr 41/VI/15 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia...

  Uchwała nr 214/LXXVIII/2001 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie: regulaminu organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach jednostki organizacyjnej Powiatu Rybnickiego.

  Tekst uchwały w załączeniu.

  Attachments:
  Download this file (214_LXXVIII_01.PDF)214_LXXVIII_01.PDF[ ]Barbara Gorzawska-Leszczyńska2562 kB1072 Downloads2015-02-05 21:17

  Uchwała nr 171/XXXVIII/04 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie: regulaminu organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego w Czerwionce - Leszczynach.

  Tekst uchwały w załączeniu.

  Attachments:
  Download this file (171_XXXVIII_04.pdf)171_XXXVIII_04.pdf[ ]Barbara Gorzawska-Leszczyńska107 kB885 Downloads2015-02-05 21:10