Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Uchwała nr V/40/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: nadania statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach.

Na  podstawie  art. 12 pkt  1 i  11,  ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie  powiatowym  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz.  595 ze  zm.)  w związku  z art. 11 ust. 2 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach publicznych  (tekst  jednolity  Dz. U. z 2013 r.,  poz.  885 ze  zm.)  po  przeprowadzeniu  konsultacji  w trybie art. 5 ust. 1 pkt  3 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

Rada Powiatu Rybnickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchyla  się  uchwałę  Nr  XLV/302/10  Rady  Powiatu  Rybnickiego  z dnia  29 października  2010 r.  w sprawie statutu Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach wraz ze zmianami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rybnickiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej: Uchwała nr V/40/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: nadania statutu...

Uchwała nr XXV/124/2000 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 listopada2000 r. w sprawie: przekształcenia Domu Dziecka w Czerwionce - Leszczynach na placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu interwencyjno - socjalizacyjnego.

Tekst uchwały w załączeniu.

Attachments:
Download this file (XXV_124_2000.pdf)XXV_124_2000.pdf[ ]Barbara Gorzawska-Leszczyńska160 kB865 Downloads2015-02-05 21:07