Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Uchwała nr V/40/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: nadania statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach.

Na  podstawie  art. 12 pkt  1 i  11,  ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie  powiatowym  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz.  595 ze  zm.)  w związku  z art. 11 ust. 2 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach publicznych  (tekst  jednolity  Dz. U. z 2013 r.,  poz.  885 ze  zm.)  po  przeprowadzeniu  konsultacji  w trybie art. 5 ust. 1 pkt  3 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

Rada Powiatu Rybnickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchyla  się  uchwałę  Nr  XLV/302/10  Rady  Powiatu  Rybnickiego  z dnia  29 października  2010 r.  w sprawie statutu Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach wraz ze zmianami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rybnickiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz


Załącznik do Uchwały Nr V/40/15
Rady Powiatu Rybnickiego
z dnia 26 marca 2015 r.


Statut Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce - Leszczynach zwana dalej Placówką działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy o samorządzie powiatowym,
 2. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. ustawy o finansach publicznych,
 4. ustawy o systemie oświaty,
 5. ustawy o pomocy społecznej,
 6. kodeksu postępowania administracyjnego,
 7. niniejszego Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Rybnickiego.

§ 2.

 1. Powiatowa  Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  w Czerwionce  -  Leszczynach  jest  placówką  typu socjalizacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Rybnickiego nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
 3. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Starosta Rybnicki.

Rozdział 2.

Nazwa i siedziba jednostki budżetowej

§ 3.

 1. Placówka  działa  pod  nazwą:  Powiatowa  Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  w Czerwionce  - Leszczynach.
 2. Siedzibą Placówki jest Czerwionka - Leszczyny.

Rozdział 3.

Przedmiot działalności

§ 4.

Placówka:

 1. Spełnia  podstawowe  funkcje  rodziny  w zakresie  opieki  i wychowania,  zapewniając  wychowankom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny własnej całodobową opiekę i wychowanie,
 2. Zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidulanych potrzeb wychowanków,
 3. Przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia,
 4. Utrzymuje kontakty z biologicznymi rodzicami lub innymi członkami rodziny wychowanka,
 5. Zapewnia również opiekę lekarską, wsparcie psychologiczne,
 6. Przy  realizacji  zadań  współpracuje  z sądami,  powiatowymi  centrami  pomocy  rodzinie,  asystentami  rodzin, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz ośrodkiem adopcyjnym i innymi osobami i instytucjami, które działają na rzecz dziecka i rodziny,
 7. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Rozdział 4.

Organizacja i zarządzanie Placówki

§ 5.

 1. Pracą Placówki kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Placówki, który odpowiada za całokształt jej działalności, dobór pracowników oraz powierzone mienie.
 2. Dyrektor  Placówki  jest  uprawniony  do  wydawania  zarządzeń,  regulaminów  i instrukcji  związanych z realizacją zadań statutowych.
 3. Dyrektor  odpowiada  za  działalność  Placówki  i realizację  zadań  statutowych  oraz  prawidłowe gospodarowanie jej mieniem i środkami finansowymi.
 4. Tryb  pracy  Placówki  oraz  organizację  wewnętrzną  i szczegółowy  zakres  działania  określa  Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Rybnickiego.

Rozdział 5.

Mienie i gospodarka finansowa Placówki

§ 6.

 1. Placówka jest wyodrębnioną jednostka budżetową Powiatu Rybnickiego prowadzącą gospodarkę finansową oraz  sprawozdawczość  według  zasad  określonych  w ustawie  o finansach  publicznych  oraz  ustawie o rachunkowości.
 2. Podstawą  gospodarki  finansowej  Placówki  jest  roczny  plan  finansowy  sporządzany  przez  Dyrektora Placówki zatwierdzany przez Radę Powiatu Rybnickiego.
 3. Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu Rybnickiego.
 4. Uzyskane dochody Placówka odprowadza na rachunek dochodów Powiatu Rybnickiego.
 5. Placówka  do  realizacji  swoich  zadań  może  pozyskiwać  środki  finansowe  z innych  źródeł  określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 7.

Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Attachments:
Download this file (V_40_15.pdf)V_40_15.pdf[ ]Barbara Gorzawska-Leszczyńska177 kB904 Downloads2015-04-02 22:00