Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

UCHWAŁA NR 95/XII/15 ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Spis treści

 

Na podstawie przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 595 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala

§ 1.

Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 41/ VI/ 15 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały Nr 95/XII / 2015 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 lipca 2015r.

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jej skład.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach,

2) Placówce – należy przez to rozumieć Powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Czerwionce-Leszczynach typu socjalizacyjnego.

§ 3

 1. Placówka działa na podstawie:
  1. właściwych przepisów prawa dla jednostek budżetowych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  2. Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Rybnickiego,
  3. niniejszego Regulaminu.
 1. Pełna nazwa Placówki brzmi:

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach.

 1. Siedziba Placówki znajduje się w Czerwionce-Leszczynach, ul.3-go Maja 42.
 2. W skład Placówki wchodzą:

• Mieszkanie rodzinkowe - Palowice, ul. Szeroka 2A,

• Mieszkanie rodzinkowe - Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 85.

 1. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.
 2. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Rybnickiego.

§ 4

1. Organem prowadzącym Placówkę jest Powiat Rybnicki.

2. Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Placówce sprawuje Wojewoda.

§ 5

Regulamin określa organizację, zadania oraz zakres opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizowane przez Placówkę.

Rozdział II

Podstawowe zasady organizacji Placówki

§ 6

Funkcjonowanie Placówki opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 7

  1. Działalnością Placówki kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
  2. Dyrektora Placówki zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Rybnickiego.
  3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Rybnicki.
  4. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Rybnickiego.
  5. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Starosta Rybnicki.
  6. Organizację pracy w Placówce, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy.
  7. Podczas nieobecności Dyrektora prawo do podpisywania dokumentów posiada upoważniony pisemnie pracownik Placówki.

§ 8

Do kompetencji Dyrektora Placówki należy w szczególności:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Placówki, wykonywanie uprawnień pracodawcy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Placówce;
 3. Prowadzenie polityki kadrowej Placówki;
 4. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Placówce;
 5. Planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi Placówki na podstawie upoważnienia;
 6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością finansowo - księgową Placówki;
 7. Planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy Placówki oraz koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez Placówkę;
 8. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz bieżącej oceny jej funkcjonowania;
 9. Współdziałanie z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, służbą zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi, Policją, sądami, prokuraturą i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań Placówki;

Rozdział III

Struktura organizacyjna Placówki

§ 9

W Placówce tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Administracyjny – A;
 2. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy – OW;

§ 10

 1. Działem Opiekuńczo- Wychowawczym Placówki kierują – starsi wychowawcy – koordynatorzy.
 2. Działalnością Działu Administracyjnego kieruje Główny Księgowy.
 3. Pracownicy wymienieni w ust. 1 i 2 odpowiadają przed Dyrektorem za organizację wewnętrzną oraz skuteczność działania podległych działów organizacyjnych.
 4. Szczegółową strukturę organizacyjną Placówki z podziałem na komórki organizacyjne określa schemat organizacyjny Placówki, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

§ 11

W działach organizacyjnych tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) Dział Administracyjny

a) główny księgowy,

b) sekretarka.

2)Dział Opiekuńczo-Wychowawczy

a) starszy wychowawca - koordynator,

b) wychowawca

c) psycholog,

d) pedagog,

§ 12

 1. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają szczegółowe zakresy czynności.
 2. Szczegółowy wykaz stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz wynagrodzeń określa Regulamin Wynagradzania.

Rozdział IV

Zakres zadań komórek organizacyjnych Placówki

§ 13

 1. Do zadań poszczególnych działów organizacyjnych należy:
 1. Dział administracyjny:

Główny księgowy

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

 1. Kierowanie Działem Administracyjnym;
 2. Prowadzenia rachunkowości jednostki, w tym:
 • Bieżąca ewidencja operacji finansowych,
 • Ewidencja operacji związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego placówki;
 1. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym:
 • Realizacja przelewów,
 • Odprowadzanie dochodów budżetowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 1. Dokonywania wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 1. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, ich pochodnych i innych należności, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie składek ZUS, sporządzanie związanych z tym deklaracji;
 2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydatkowaniem środków budżetowych oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
 3. Kontrola wewnętrzna kasy;
 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 5. Opracowywanie okresowych analiz, ocen i prognoz realizacji budżetu;
 6. Sporządzanie planów finansowych i ich zmian;
 7. Przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących gospodarki finansowej;
 8. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności od potrzeb.

Sekretarka

Do zadań sekretarki należy w szczególności:

 1. Prowadzenie kancelarii ogólnej oraz archiwum;
 2. Pełnienie obowiązków kasjera i prowadzenie związanej z tym dokumentacji;
 3. Redagowanie pism;
 4. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 5. Przygotowywanie projektów regulaminów, instrukcji i zarządzeń oraz sprawozdań jednostki;
 6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 7. Gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi;
 8. Zaopatrzenie materiałowo – techniczne;
 9. Prowadzenie spraw kadrowych;
 10. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych;
 11. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy;
 12. Przygotowywanie projektów umów cywilnych oraz prowadzenie ich rejestru;
 13. Prowadzenie księgi meldunkowej oraz księgi ewidencyjnej wychowanków;
 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności
  od potrzeb.

II. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy:

Starszy wychowawca - Koordynator:

Do zadań starszego wychowawcy – koordynatora poza zadaniami wychowawcy należy
w szczególności:

1) kierowanie Działem Opiekuńczo-Wychowawczym;

2) pobieranie i rozliczanie pobranych zaliczek na potrzeby Placówki;
3) odpowiedzialność za zaopatrzenie Placówki (mieszkań rodzinkowych) w artykuły i środki niezbędne do bieżącego funkcjonowania;

4) koordynowanie codziennej pracy wychowawców oraz funkcjonowania mieszkań;

5) opracowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z wykonania zadań;

6) nadzór nad funkcjonowaniem Placówki (mieszkań rodzinkowych) i realizacją planu pomocy dziecku;

7) współdziałanie z rodzicami, opiekunami prawnymi i rodzinami zaprzyjaźnionymi;

8) kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawców;

9) dokonywanie kontroli pomieszczeń na terenie Placówki (mieszkań rodzinkowych) i informowanie Dyrektora o potrzebach wynikających z funkcjonowania jednostki;

10) współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami;

11) odpowiedzialność za powierzone mienie na terenie Placówki (mieszkań rodzinkowych;

12)koordynowanie spotkań, uroczystości oraz wyjazdów;

13) gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi;

14) sporządzanie sprawozdań zleconych przez Dyrektora;

15) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności od potrzeb.

Wychowawcy:

Do zadań wychowawców należy w szczególności:

 1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi, zapewnienie im bezpieczeństwa.
 2. Organizowanie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem;
 3. Wdrażanie wychowanków do higienicznego trybu życia oraz samodzielnego funkcjonowania;
 4. Organizowanie czasu wolnego i nauki, w tym uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych;
 5. Opracowanie i realizacja indywidualnego planu pracy z wychowankiem;
 6. Przygotowanie dzieci do samodzielnego życia;
 7. Wyposażenie wychowanków w odzież i przybory szkolne oraz inne niezbędne przedmioty osobistego użytku;
 8. Współpraca z psychologiem i pedagogiem w podejmowaniu działań rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia w społeczeństwie;
 9. Znajomość sytuacji rodzinnej i prawnej dziecka, współpraca i stały kontakt z rodziną dziecka oraz rodzinami zaprzyjaźnionymi;
 10. Współpraca w zakresie opieki i wychowania ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi;
 11. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej , a zwłaszcza:

- indywidualnych planów pracy z dzieckiem,

- kart pobytu dziecka w Placówce,

- dokumentacji grupy;

 1. Uczestniczenie w naradach i posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka;
 2. Sprawozdawczość z pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej;
 3. Inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej dziecka i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny;
 4. Systematyczny kontakt z nauczycielami szkół, wychowawcami klas, kierownikami warsztatów szkolnych, opiekunami praktyk powierzonych wychowanków. Analiza wyników nauczania, wychowania, frekwencji w szkole i na praktykach zawodowych;
 5. Pełna odpowiedzialność za sumienną realizację pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej;
 6. Dokonywanie analizy semestralnej i całorocznej pracy pedagogicznej oraz z zakresu prowadzonego koła zainteresowań. Przedstawienie Dyrektorowi wniosków i propozycji mających na celu usprawnienie działalności Placówki. Likwidowanie zaistniałych uchybień, naruszeń, nieprawidłowości i ich przyczyn;
 7. W przypadku samowolnego opuszczenia Placówki przez wychowanka, wychowawca pełniący dyżur zgłasza fakt Policji;
 8. O powrocie wychowanka wychowawca zawiadamia wszystkie właściwe instytucje;
 9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności od potrzeb.

Psycholog i pedagog:

1. Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności:

1) przygotowanie diagnozy psychofizycznej dziecka,

2) prowadzenie zajęć specjalistycznych,

3) sporządzanie kart udziału w zajęciach specjalistycznych,

4) prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywających w Placówce,

5) sporządzanie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,

6) utrzymywanie kontaktu z pedagogami szkolnymi, wychowawcami dzieci, kuratorami sądowymi,

7) uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

8) współpraca z rodziną dziecka, z osobami  biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami,

9) pomoc wychowawcom w profilaktyce trudności wychowawczych i zaburzeń w zachowaniu poprzez indywidualne i grupowe spotkania z wychowankami ( pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, informacje dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego zaspokajania potrzeb),

10) sporządzanie sprawozdań zleconych przez Dyrektora,

11) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki w zależności od potrzeb.

Rozdział V

Wychowankowie

§ 14

Prawa i obowiązki wychowanków Placówki.

1. Prawa wychowanka do:

1) wszechstronnego rozwoju zgodnie z Kartą Praw Dziecka;

2) opieki wychowawczej;

3) ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;

4) wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących;

5) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia w Placówce, a także światopoglądowych i religijnych;

6) uznania i poszanowania osobistych przekonań religijnych;

7) życzliwego traktowania przez wychowawców oraz innych pracowników Placówki;

8) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w trakcie procesu dydaktycznego i wychowawczego;

9) systematycznej, jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania;

10) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile są takie wskazania dla dziecka;

11) zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;

12) utrzymania osobistych kontaktów z rodzicami i osobami bliskimi,

13) samodzielnych wypisów - po ukończeniu trzynastego roku życia oraz po uzyskaniu zgody wychowawcy,

§ 15

2. Obowiązki wychowanka :

1) przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie Placówki;

2) uznawanie godności i podmiotowości innych osób;

3) dbałość o życie, zdrowie, higienę oraz rozwój własny, kolegów i koleżanek;

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce;

5) systematyczne uczęszczanie na wszystkie zajęcia szkolne, a w razie nieobecności dostarczenie usprawiedliwienia;

6) zwracanie się z szacunkiem do innych;

7) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego;

8) świadome i rzetelne wykonywanie poleceń i zarządzeń Dyrektora, wychowawców
i innych pracowników Placówki;

9) zabieranie ze sobą legitymacji szkolnej przy opuszczaniu Placówki;

10) punktualny powrót do Placówki;

11) dbanie o sprzęt, wyposażenie, urządzenia, czystość i porządek pomieszczeń oraz terenu wokół Placówki;

12) poszanowanie podręczników, pomocy szkolnych i sprzętu;

13) sumienne wykonywanie prac z zakresu samoobsługi;

14) nienaganne zachowanie w miejscach publicznych;

§ 16

 1. Wychowankowie mają prawo do odwiedzin ze strony rodziny oraz osób znaczących dla dziecka.
 2. W dni nauki szkolnej odwiedziny odbywają się w godzinach od 16.00 do 18.00, a w dni wolne od godziny 14.00 do 18.00.
 3. Wychowawca może wyrazić zgodę na odwiedziny w innym terminie niż wskazany
  w ust. 2

.

Rozdział VI

Organizacja działalności kontroli

§ 17

1. Kontrola jako integralny element nadzoru obejmuje wszystkie czynności, których celem jest ocena prawidłowości działania, sposobu realizacji zaplanowanych zadań pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz usuniecie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.

2. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli odpowiadają:

a) Dyrektor – w odniesieniu do całokształtu działalności Placówki,

b) Główny Księgowy – w zakresie realizacji budżetu Placówki.

Rozdział VII

Przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków

§ 18

 1. Dyrektor Placówki przyjmuje w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00.
 2. W placówce jest prowadzony rejestr skarg i wniosków.
 3. Skargi, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego winny być załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni, natomiast pozostałe w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 4. Nadzór nad organizacją przyjmowania i załatwiania spraw obywateli, skarg i wniosków sprawuje Dyrektor.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 21

Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Placówki dokonywane będą w trybie właściwym dla jego ustalenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1- STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ZAŁĄCZNIK NR 1- STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  Dyrektor
 Dział Administracyjny  Dział Opiekuńczo-Wychowawczy

Główny księgowy

Sekretarka

Starszy Wychowawca - Koordynatorzy

Wychowawcy

Psycholog

Pedagog

Attachments:
Download this file (95_XII_15.pdf)95_XII_15.pdf[ ]Barbara Gorzawska-Leszczyńska551 kB1111 Downloads2015-08-22 18:17