Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Zasady odpłatności w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie, od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa u rodziców.

Od w/w opłaty naliczane są odsetki ustawowe.

Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty.