Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Pozostałe

Zasady odpłatności w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie, od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa u rodziców.

Od w/w opłaty naliczane są odsetki ustawowe.

Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Starostwo Powiatowe w Rybniku udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie SEKAP i platformie ePUAP.

Korzystanie z udostępnionych usług w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia konta lub w przypadku posiadania aktywnego konta od zalogowania.

Po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go za pomocą:

• na platformie SEKAP bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub bezpłatnego profilu zaufanego czy bezpłatnego niekwalifikowanego podpisu elektronicznego CC SEKAP

• na platformie ePUAP bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Korzystanie z ESP umożliwia kontakt z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy.

Więcej informacji znajduje się w dziale Pomoc na platformie SEKAP oraz Pomoc na platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można dostarczać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem platformy SEKAP lub ePUAP a także na nośnikach informatycznych typu pendrive lub CD/DVD składanych w siedzibie Powiatowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42

Struktura organizacyjna

  Dyrektor
 Dział Administracyjny  Dział Opiekuńczo-Wychowawczy

Główny księgowy

Sekretarka

Koordynatorzy

Wychowawcy

Psycholog

Pedagog